معرفی زبان های خارجی مهم و پرطرفدار

پرچم کشور ها

زبان‌های خارجی چرا یادگیری دست کم یکی از زبان های خارجی مهم است؟ زبان مهمترین ابزار انسان برای برقراری ارتباط در جامعه است و بدون فهم زبان ارتباط برقرار کردن با دیگران به کاری سخت و پیچیده بدل می شود. پس بسیار مهم است که در جهان امروز که ارتباطات بسیار گسترده شده و از […]

یادگیری زبان آلمانی در شش گام

یادگیری زبان آلمانی

فراگیری آلمانی زبان آلمانی برای یادگیری مشکل است؟ زبان آلمانی به عنوان زبانی دشوار شناخته می‌شود. لغات آلمانی جنسیتی است، یعنی کلمات  دارای جنسیت هستند و افعال و صفات نیز متناسب با جنس کلمه بکار می روند. همچنین کلمات با هجاهای طولانی و تلفظ دشوار در زبان آلملنی بسیار است. اما چیزهای زیادی نیز در […]

یادگیری زبان آلمانیآیا یادگیری زبان آلمانی دشوار است؟ زبان آلمانی به عنوان زبانی دشوار شناخته می‌شود. لغات آلمانی جنسیتی است، یعنی کلمات  دارای جنسیت هستند و افعال و صفات نیز متناسب با جنس کلمه بکار می روند. همچنین کلمات با هجاهای طولانی و تلفظ دشوار در زبان آلملنی بسیار است. اما چیزهای زیادی نیز در زبان آلمانی [...]