مرکز آموزش زبان‌های خارجی نیروانا

مرکز آموزش زبان‌های خارجی نیروانا

لوگو نیروانا

متدهای آموزش زبان

متدهای تدریس

روش های تدریس زبان روش های تدریس زبان به کودکان:اساسا یادگیری زبان انگلیسی برای کودکان بسیار ضروری است. دانش انگلیسی به آنها کمک خواهد کرد تا فرصت های زیادی در آینده برای آنها ایجاد شود و از موقعیت های شغلی بهتری بهره مند شوند.با این حال ، آموزش انگلیسی برای کودکان کار ساده ای نیست. […]